1/2
Kemija

Kemija je sastavni dio svakog procesa kao i proizvodnje u širem smislu riječi tako da obzirom na višegodišnje iskustvo možemo preporučiti ili adekvatnu kemiju ili aditive koji su potrebni i koriste se u pojedinoj proizvodnji ili baznoj preradi sirovina.

Nutrifit d.o.o. djeluje prema strogim pravilima REACH zakonodavstva unutar EU.

 

Kratica REACH predstavlja Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals što se odnosi na EU zakon o kemikalijama koji obuhvaća kemikalije pojedinačno, kemikalije u smjesama i kemikalije u proizvodima koji idu u upotrebu ili distribuciju.

 

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) stupila je na snagu 1. lipnja 2007. i njome se zamjenjuju skoro sve dosadašnje uredbe, zakoni i direktive koje su se odnosile na kemikalije i sve što je povezano sa njima